Varausehdot

Varausehdot

Varausehdot

Tässä esitetyt Hotelli Uninen (Majoituspalvelu Uninen Oy, 3090630-5, myöhemmin "HOTELLI") varausehdot ("Varausehdot") koskevat yksityishenkilöiden, ryhmien tai yritysasiakkaiden HOTELLIIN itsepalveluvarauskanavista ja puhelinmyynnin kautta tai suoraan hotellissa tekemiä majoitusvarauksia ("Huonevaraus"). Ulkoisten itsepalveluvarauskanavien (nk. OTA-kanavat) kautta tehtyihin varauksiin sovelletaan kyseisen kanavan antamia ehtoja. HOTELLILLA on kumppani (AHoP Management Oy, 3142175-6, myöhemmin "AHOP"), joka vastaa hotellin päivittäisistä operaatioista ja asiakkaiden maksujen keräämisestä. Varauksen tekijästä ja vastuuhenkilöstä käytetään jäljempänä nimitystä "Asiakas" ja kaikista varaukseen liitetyistä henkilöistä "Majoittuja" tai "Majoittujat". Ryhmä- ja pitkäaikaismajoituksissa sekä niihin verrattavissa olevissa erikoisvarauksissa voidaan noudattaa erillisiä varausehtoja, jotka ovat saatavilla HOTELLIN myyntipalvelusta ja/tai annetaan em. tarjouksia ja varauksia tehtäessä.

Hinnat ja maksut

HOTELLIN majoitukseen tarjoamien majoitustilojen (jäljempänä "Huone") hinnat vaihtelevat kohdekohtaisesti ajankohdan ja saatavuuden mukaan. Mikäli HOTELLI tarjoaa asiakkailleen majoituksen yhteydessä erilaisia lisäpalveluita (esimerkiksi aamiainen, pysäköinti, kuntosali yms.), näiden saatavuus ja hinnat ilmoitetaan kulloinkin erikseen. HOTELLIN välittämien kolmansien osapuolten tuottamien palvelujen osalta HOTELLIN vastuu rajoittuu asiakkaalta ko. palvelusta veloitettuun hintaan, eikä HOTELLI vastaa näiden palvelujen sisällöstä tai saatavuudesta. HOTELLI voi harkintansa mukaan tarjota erilaisia tarjous- ja kampanjahintoja rajoitetusti. Varauksen yhteydessä Asiakas hyväksyy hintaan mahdollisesti liittyvät peruutus- ja muutosrajoitukset.

HOTELLIN nettisivuillaan ja varauskanavissa ilmoittamiin hintoihin sisältyy kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Varauksen tekeminen ja vahvistaminen

Huonevaraukset tehdään HOTELLIN verkkosivustolla, HOTELLIN asiakaspalvelussa tai ulkopuolisen varaussivuston kautta. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa sovelletaan ensisijaisesti kyseessä olevan myyntikanavan varaus- ja peruutusehtoja.

Asiakkaan on varauksen yhteydessä ilmoitettava HOTELLIN edellyttämät henkilötiedot. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia Asiakkaan Huonevaraukseen kuuluvia henkilöitä. HOTELLI pidättää oikeuden olla vahvistamatta varausta tai peruttaa vahvistettu varaus, mikäli Asiakas ei ilmoita edellä mainittuja henkilötietoja. Tässä tapauksessa HOTELLI palauttaa Asiakkaan maksaman varaushinnan Asiakkaalle. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Suomen hotelleissa kaikki huoneessa majoittuvat henkilöt ovat velvollisia täyttämään matkustajakortit ja antamaan ne henkilökunnalle tai jättämään ne huoneeseen näkyvälle paikalle lähdön yhteydessä.

Varauksen katsotaan sitovan HOTELLIA, kun Huonevaraus on kokonaisuudessaan maksettu joko HOTELLILLE tai AHOPille ja Asiakas on vastaanottanut HOTELLILTA varausvahvistuksen. Varauksen vahvistamisen jälkeen HOTELLILLA ei ole oikeutta korottaa tai velvollisuutta alentaa majoituksen hintaa tai muutoin muuttaa varauksen ehtoja, ellei tällainen muutos johdu suoraan lainsäädännön muutosten tai viranomaisten pakottavien määräysten muutoksesta.

Varauksen veloitus ja maksuehto

AHOP veloittaa varauksen hintatyypistä riippuen heti varauksen yhteydessä tai ennen majoituksen alkamista ellei hintakuvauksen tai varauksen yhteydessä ole muuta ilmoitettu. Tilanteessa, jossa kaikkia Huonevaraukseen liittyviä maksuja ei ole saatu veloitettua ennen majoituksen alkamista, HOTELLI on oikeutettu perumaan varauksen tai AHOP on oikeutettu veloittamaan tai laskuttamaan maksamatta olevan osuuden myös majoituksen jälkeen. Laskutettaessa maksuehto on 14 päivää netto. AHOPilla on myös oikeus tehdä varauksen yhteydessä varausmaksun suuruinen ennakkovarmennus luottokortilta.

Peruutusoikeus

Asiakas voi perua varauksensa käyttämänsä varauskanavan ja varauksen mukaisten peruutusehtojen puitteissa. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa peruutukset ja muutokset tulee tehdä ko. kanavan kautta. Ulkopuolisten varauskanavien kautta tehdyissä varauksissa sovelletaan kyseessä olevan kanavan varaus- ja peruutusehtoja.

Peruutusehtojen puitteissa tehtävän peruutuksen tapauksessa mahdollisesti jo veloitettu osuus Huonevarauksen hinnasta palautetaan Asiakkaalle joko tilisuorituksena tai hyvityksenä maksussa käytetylle luottokortille. AHOP pidättää oikeuden veloittaa rahojen palautukseen liittyen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen peruutusmaksun, joka on kerrottu varauksen yhteydessä. Ryhmiin, pitkäaikaismajoituksiin sekä muihin erikoisvarauksiin sovelletaan erillisiä varaus- ja peruutusehtoja ja niiden muutokset/peruutukset tulee tehdä suoraan myyntipalvelun kautta. Ulkopuolisten varauskanavien tekemät veloitukset palautetaan kyseisen varauskanavan toimesta heidän antamiensa ehtojen mukaisesti.

HOTELLI pidättää oikeuden vaihdella peruutusehtoja valitun hotellin, huonetyypin, ajankohdan ja mahdollisen tarjouskampanjan ehtojen mukaan. Varaukseen kulloinkin sovellettavat peruutusehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä ja Asiakkaalla on velvollisuus tutustua huolellisesti varattavan hinnan ehtoihin ja rajoituksiin.

Huoneen käyttö ja luovutus

Huone on Majoittujien käytettävissä tulopäivänä varausvahvistuksessa mainittuna ajankohtana. Majoittujat eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä huoneisiin tai muihin hotellin tiloihin. HOTELLILLA on oikeus tarkistaa hotellin tiloissa oleskelevien henkilöllisyys. HOTELLILLA tai sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa hotellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu henkilö (Majoittuja). Hotelliin ja/tai huoneisiin oikeuttavien avainkoodien tai avainten luovuttaminen muille kuin edellä mainituille henkilöille on ehdottomasti kielletty. Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärä on ilmoitettu varauksen yhteydessä huonekohtaisesti. Poikkeuksena ovat sellaiset seurueet, joissa vähintään yksi lapsi on alle seitsemänvuotias. Tässä tapauksessa HOTELLILLA ei ole kuitenkaan velvollisuutta toimittaa huoneeseen ylimääräisiä vuodevaatteita tai pyyhkeitä.

Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone varaukseen merkittynä lähtöpäivänä varausvahvistuksessa mainittuun kellonaikaan mennessä. Tämän jälkeen huoneisiin ja hotellin tiloihin oikeuttavat ovikoodit eivät ole toiminnassa. HOTELLI ei vastaa huoneisiin tai muihin hotellin tiloihin jätetyistä tavaroista. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ovien lukkiutuminen poistuttaessa huoneesta tai hotellikiinteistöstä.

Mikäli Asiakas ei luovuta huonetta lähtöpäivänä annettuun määräaikaan mennessä, HOTELLILLA on oikeus veloittaa tämän jälkeen jokaiselta alkavalta tunnilta kahdenkymmenenviiden euron (25 €) lisäveloitus siihen asti, kunnes Asiakas on asianmukaisesti luovuttanut huoneen. Lisäksi veloitetaan viivästyneen poistumisen kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamat välittömät vahingot.

HOTELLIN irtisanomis- ja purkuoikeus

Mikäli Asiakas, hänen varaukseensa kuuluva henkilö tai näiden muu hotellin tiloihin päästämä henkilö rikkoo olennaisella tavalla näitä Varausehtoja ja niihin sisältyviä Järjestyssääntöjä, HOTELLILLA on oikeus perua varaus välittömin vaikutuksin. Olennaisena rikkomuksena pidetään esimerkiksi:

(1) avainkoodin luovuttamista muulle kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetulle samaan majoitusvaraukseen kuuluvalle henkilölle;

(2) muun kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetun samaan majoitusvaraukseen kuuluvan henkilön majoittaminen huoneessa;

(3) huoneen käyttäminen muuhun kuin henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen (esimerkiksi ansiotoiminnan harjoittaminen ilman HOTELLIN etukäteen antamaa kirjallista lupaa);

(4) hotellin muita asukkaita ja/tai hotellin läheisyydessä asuvia/oleskelevia häiritsevä toistuva käyttäytyminen; sekä

(5) hotellihuoneen, hotellin yhteisten tilojen sekä niissä sijaitsevan omaisuuden vahingoittaminen. Purkamisesta ilmoitetaan Asiakkaan varauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin. Huoneen ja hotellin avainkoodi ei toimi sopimuksen päättämisen jälkeen. HOTELLIN peruuttaessa varauksen edellä esitetyn mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta suoritettujen maksujen palautukseen tai muihinkaan korvauksiin.

Mikäli Asiakas tai muu majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien majoitusten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla näitä Varausehtoja, HOTELLI pidättää oikeuden harkintansa mukaan olla hyväksymättä Asiakkaan uusia varauksia tai perua tällaisen Asiakkaan tekemät uudet varaukset ennen sen alkamista. Edellä mainitussa tapauksessa HOTELLIN korvausvastuu rajoittuu varauksesta maksetun hinnan palauttamiseen.

Ylivoimainen este

HOTELLI ei ole vastuussa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, viivästyksestä tai sopimuksen täyttämättä jäämisestä, joka johtuu HOTELLIN vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai esteestä, jota HOTELLIN ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon majoituksen varaushetkellä tai sen jälkeen, ja jonka seurauksia se ei olisi myöskään kohtuudella voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Ylivoimaisena esteenä pidetään rajoituksetta esimerkiksi tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, poikkeustilaa, luonnonmullistuksia tai viranomaisen antamaa määräystä, jonka johdosta hotelli on kokonaan tai osittain pois käytöstä

Ylivoimaisen esteen kohdistuessa Asiakkaan varaamaan Huoneeseen tai vaikuttaessa sen käyttöön, HOTELLILLA on oikeus peruuttaa Asiakkaan tekemä varaus joko ennen majoituksen alkamista (ylivoimainen este syntyy ennen varauksen alkamista) tai sen aikana (ylivoimainen este syntyy majoituksen aikana). HOTELLI ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta peruutuksesta viipymättä Asiakkaan varauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin.

Ylivoimaisen esteen johdosta peruutetun varauksen yhteydessä HOTELLIN vastuu on rajoitettu Asiakkaalta jo veloitettujen maksujen palauttamiseen. HOTELLILLA ei ole ylivoimaisen esteen tapauksissa velvollisuutta hankkia Asiakkaalle korvaavaa majoitusta eikä korvata Asiakkaalle peruutuksesta ja/tai ylivoimaisen esteen perusteena olevasta tapahtumasta johtuvia muita kuluja, kustannuksia tai vahinkoja (esimerkiksi matkakulut ja/tai vahingot Asiakkaan huoneessa olleelle omaisuudelle), paitsi siltä osin ja vain siihen määrään kuin sanotut kulut, kustannukset tai vahingot ovat korvattavia HOTELLILLA tapahtumahetkellä olevien vakuutusten perusteella.

Huoneen siivous

Huoneet on aina siivottu ennen majoituksen alkamista. Majoituksen aikana huoneessa suoritetaan siivous sen mukaisesti, mitä HOTELLIN kotisivuilla ja/tai varauksen yhteydessä mainituissa huone- ja hintakuvauksissa ja/tai varausvahvistuksessa on kerrottu.

Ikärajat

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö, jonka nimellä varaus on tehty.

Majoittujan vastuu

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä HOTELLILLE ilmoitettujen yhteystietojen oikeellisuudesta ja paikansapitävyydestä. HOTELLI ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Asiakas on täysimääräisesti vastuussa kaikista majoituksen aikana hotellille (mukaan lukien rajoituksetta aiheettomat ylimääräiset vartijoiden, palokunnan, poliisin tai muun viranomaisen käynnit hotellilla, ylimääräinen siivous sekä kaikki hotellin yleiset tilat ja huoneet huonekaluineen ja varusteineen), hotellin toisille asiakkaille tai hotelliin liittyville kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista ja ylimääräisistä kustannuksista. Tämä koskee rajoituksetta seurauksia, jotka aiheutuvat Asiakkaan, Majoittujan tai näiden hotellin tiloihin päästämän henkilön tai Majoittujien mukana olleen lemmikkieläimen huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa HOTELLILLA on em. suorien kustannuksien lisäksi oikeus periä vahingon tai kustannusten aiheuttajalta ylimääräinen 150 € kertakorvaus. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada kohtuudella selville tai vahinkoja ja/tai kustannuksia ei saada perittyä suoraan häneltä, HOTELLI pidättää oikeuden laskuttaa vahingot ja kustannukset täysimääräisesti Asiakkaalta.

HOTELLIN vastuu

Mikäli Asiakas tai majoittuja havaitsee tekemäänsä varaukseen tai hotellihuoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava niistä viipymättä HOTELLILLE, ensisijaisesti asiakaspalveluun. Edellä mainituissa tapauksissa HOTELLILLA on mahdollisuus korjata virhe tai puute majoituksen aikana. HOTELLI ei ole velvollinen hyvittämään Asiakkaalle virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä kuvatulla tavalla.

Tilanteessa, jossa Asiakas on saapunut hotelliin varausvahvistuksessa ilmoitettuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, HOTELLI pyrkii hankkimaan Asiakkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneen ilman lisäkustannuksia. Mikäli HOTELLI ei voi ollenkaan tarjota Asiakkaan varaamaa tai vastaavan tasoista majoitusta sovitulla tavalla, Asiakas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. HOTELLIN on viipymättä ilmoitettava mahdollisista varaukseen kohdistuvista muutoksista Asiakkaalle. Ilmoitus tehdään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

Kaikissa tapauksissa HOTELLIN vastuu on rajoitettu Asiakkaan maksaman hinnan palauttamiseen.

AHOPin vastuu

Kun Asiakas on maksanut varauksen kokonaisuudessaan AHOPille, AHOP on velvollinen tilittämään maksetun summan HOTELLILLE AHOPin ja HOTELLIN välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Muut ehdot

Edelle kuvatuilla ehdoilla ei heikennetä pakottavaan, voimassaolevaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia.

HOTELLI pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin. HOTELLI pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut Varausehtojen voimassaolevaan versioon.


Booking conditions

The Hotel Uninen (Majoituspalvelu Uninen Oy, company registration number 3090630-5, VAT number FI30906305, later "HOTEL") Booking Terms and Conditions ("Booking Terms and Conditions") presented within this document, apply to accommodation bookings ("Room Reservation") at HOTEL made by private individuals, groups and corporate customers via self-service booking channels or HOTEL's sales desk or as a walk-in transaction at the HOTEL. For bookings made via 3rd party external booking channels (so-called OTA's) the Terms and Conditions of the respective external channel will be applied. The HOTEL has contracted a service partner (AHoP Management Oy, company registration number 3142175-6, VAT number FI31421756, later "AHOP"), which manages the daily operations of the HOTEL as well as the collection of customer payments. The person or entity who has made the booking will hereinafter be referred to as the "Customer" and all the additional guests included in the reservation will be referred to as "Guest" or "Guests". Separate booking terms and conditions may apply to groups and long stays as well other similar special reservations. They are available from the HOTEL' sales department and/or stipulated in the proposal or at the time of booking.

Rates and charges

The rates of rooms (hereinafter referred to as "Room") offered by HOTEL, vary depending on the location and seasonal demand. In case HOTEL offers accommodation in connection with various additional services (such as breakfast, parking, gym, etc.), the availability and pricing of these will be mentioned in each case separately. For the services provided by third parties, the responsibility of HOTEL is limited to the price charged from the Customer for the services, never for the quality, content, or availability of the services. HOTEL may at its discretion, provide a variety of sale and campaign prices up to a limit. At the time of booking, the Customer accepts the cancellation and revision restrictions possibly attached to the price.

The prices indicated on the HOTEL's website and booking channels include current VAT.

Booking and confirmation

Room reservations are made through HOTEL's website, through HOTEL's sales desk, or via external 3rd party booking site. In the case of bookings made through such external 3rd party booking sites, booking and cancellation policies of the respective 3rd party entity are primarily followed.

The Customer is required to provide personal data to HOTEL at time of booking. This requirement applies to all individuals in the Customer's Room Reservation. HOTEL reserves the right not to confirm a reservation or to cancel a confirmed reservation if the Customer fails to notify the abovementioned personal data. In this case, HOTEL will return the paid booking fee to the Customer. Under current legislation, at all Finnish hotels, all guests in a room are required to fill in passenger cards. By accepting these Booking Terms and Conditions the Customer accepts the responsibility to fill in the passenger card(s) and leave them in the room or give to HOTEL's personnel.

A booking is considered binding to HOTEL, when the Customer has paid the fee in full either to HOTEL or AHOP, and the Customer has received a booking confirmation from HOTEL. After confirming the reservation, HOTEL does not have the right to raise or the obligation to lower the price, nor to otherwise revise the terms or conditions of the booking, unless such a revision is directly attributable to revisions in the mandatory provisions of the laws of the authorities.

Booking charges and payment terms

AHOP will charge the booking fee according to the room and rate type of the reservation, at the time of booking or before the start of the stay unless otherwise stated in the rate description or reservation. In a situation where all charges relating to a Room Reservation have not been debited prior to the commencement of the stay, either HOTEL is entitled to cancel the reservation or AHOP is entitled to charge or bill the outstanding amount even after the accommodation. When billing, the default payment term is 14 days net. AHOP also has the right to make a cover charge on the credit card at the time of booking.

Right of withdrawal

The Customer may cancel her reservation according to the cancellation terms and conditions of the booking channel used. If the reservation has been made through an external booking channel, cancellations and changes must also be made through that site. For external channel bookings, its relevant booking and cancellation policies apply.

In the case of a cancellation for a Room Reservation within the cancellation policy, any amount towards the full fee which has already been charged will be refunded to the Customer either as a cash payment or as a credit to the credit card used for the payment. When issuing a refund, AHOP reserves the right to charge a cancellation fee according to current pricing standards, which have been informed at time of booking. Separate booking terms and conditions, and cancellation policies, will apply to groups and long stays as well other similar special reservations, and revisions/cancellations to such must be made directly via the sales department. For bookings that have been charged by an external booking channel the refund will be made by the respective external channel according to their policies.

HOTEL reserves the right to vary the terms of cancellation according to the selected hotel, room type, timing or by the terms and conditions of the promotional offer. The cancellation conditions applicable to each case have been notified at time of booking and it is the Customer's responsibility to carefully observe the terms and conditions of the reserved fee.

Use of room and check-out

The room is available for the Guests on the day of arrival at the time indicated upon the booking and/or in the booking confirmation. Guests staying in the room must not let outsider individuals to the rooms or other areas of the hotel. HOTEL is entitled to check the identity of people staying in the hotel premises. HOTEL and its representatives such as security staff shall be entitled at their sole discretion to remove from the hotel premises individuals who are not Customers or who have not been notified to the hotel as Guests staying in the room. Cession of keys or key codes that grant access to the hotel and / or rooms to individuals other than the aforementioned, is strictly prohibited. The maximum number of individuals staying in each room is informed during booking. An exception to this rule would be a family of five staying in a room for four people, in which at least one child is under seven years old. However, in such a case, HOTEL is not obliged to provide more bedding or towels to the room.

Individuals staying in the room must check-out from the room on the day and time of departure as marked in the booking. After this, the access codes to the hotel and rooms will not function. HOTEL is not responsible for items left in the rooms or other hotel premises. It is the Customer's responsibility to check that the doors are locked when leaving the rooms and the hotel property.

If the Customer does not check-out from the room on the day and time of departure as indicated, HOTEL reserves the right to charge twenty-five euro (25 €) for each additional full hour that has commenced until the Customer has duly left the room. Additionally, direct damage to third parties incurred by the Customer's delayed departure will be charged.

HOTEL's right to terminate and cancel

If the Customer, or an individual belonging to the same booking, egregiously violates these Booking Terms and Conditions or the Rules and Regulations pertaining to these, HOTEL reserves the right to terminate the contract with immediate effect. Egregious violations are for example:

(1) Cession of the door code to individuals other than those informed within the booking;

(2) Accommodation of an individual in the room who has not been notified in the booking;

(3) Using the room for other purposes than personal stay (for example, the practice of gainful activities, without HOTEL's prior written permission);

(4) Repeated disruptive behavior of other residents of the hotel and / or others living or dwelling in the vicinity of the hotel; and

(5) harming the hotel Room, the hotel's public areas or the property located in these.

The termination of the contract will be informed by phone or e-mail on the contact details indicated during booking. The key access code to the hotel and the room will not work after termination of the contract. In case HOTEL terminates the contract in accordance with the above stipulated, the Customer is not entitled to a refund of payments made or any other compensation.

If the Customer or other individual indicated in the reservation has egregiously violated HOTEL's Booking Terms and Conditions or Rules of Order previously, the hotel reserves the right to decide at its sole discretion whether or not to accept the Customer's new reservations or to cancel a new reservation made by such client before commencement. In the above case, HOTEL's liability in issuing a refund to the Customer is limited to the price paid at time of booking.

Force Majeure

HOTEL is not responsible for any direct or indirect damage, delay or failure to fill in the contract altogether, which is caused by events or obstacles beyond HOTEL's empowerment and that the hotel could not reasonably be expected to have considered at time of booking or after, and the consequences of which it could also not reasonably have avoided or overcome (force majeure). Force majeure cases may be, but are not limited to, fire, water damage, war, the state of emergency, natural disaster or an order issued by the authorities whereby the hotel is completely or partially out of service.

Should force majeure apply to the Customer's room or influence its use, HOTEL has the right to cancel the booking made by the Customer either before the commencement of accommodation (force majeure arises before the booking commences) or during the accommodation (force majeure arises during the stay). HOTEL will notify the Customer of a force majeure cancellation immediately on the contact details provided during booking.

In the case of a force majeure cancellation, HOTEL's liability is limited to the reimbursement of contributions already charged to the Customer. HOTEL is not obliged in case of force majeure to arrange for the Customer replacement accommodation or to compensate for other expenses, costs or damage arising from the cancellation and / or force majeure incident, (for example, travel expenses and / or damages to property in the Customer's room), except to the extent and only to the extent that the said expenses, costs or damages are recoverable by HOTEL's insurance at time of the incident.

Cleaning and maintenance

Rooms have always been cleaned before the commencement of a new reservation. During the stay, the room is cleaned and maintained according to the applicable room and rate policies that are communicated on HOTEL's website and/or in the room and rate descriptions at the time of the booking and/or in the booking confirmation.

Age limits

The Customer must be of legal age. A minor can stay at the hotel on condition that in the same room there is at least one person of legal age under whose name the reservation is made.

Customer and guest responsibility

The Customer is responsible for the accuracy of the contact details indicated when booking with HOTEL. Thereby, HOTEL shall not be liable in situations where information related to the reservation could not be delivered to the Customer due to incorrect contact information.

The Customer is fully responsible for all damage caused to the general facilities and rooms of the HOTEL including furniture and equipment, and to the property of other guests or 3rd parties, and, without limitation, for extra costs incurred due to Customer's behaviour or actions from excessive attendance by security, guards, fire brigade, police or other authorities at the hotel, and extra cleaning. This rule includes without limitation the consequences of negligent or intentional misconduct by a Customer, Guest, or other person let into the hotel premises, as well as of the consequences of a pet brought to the hotel by the Customer or a Guest, or the consequences of breaching these Rules of Order. In such a situation, HOTEL reserves the right to charge, in addition to direct costs of the above-mentioned incidents, an additional sum of 150 € from the person responsible for the damage or extra costs. If the identity of the responsible person staying in the room is not reasonably deciphered, or the damage and/or costs cannot be recovered directly from her, HOTEL reserves the right to charge the damages and costs fully from the Customer.

HOTEL's Responsibility

If the Customer or other Guest detects that there is an error or omission related to the Reservation or hotel Room equipment or condition, it is her due responsibility to report it promptly to HOTEL, in the first instance to the Customer Service. In the above cases, HOTEL may correct the error or omission during the Customer's stay. HOTEL is not obliged to compensate for errors or omissions not communicated to the Customer as described above.

In a situation where the Customer has arrived at the hotel in accordance with the arrival times indicated in the booking confirmation, but the reserved room cannot be made available within a reasonable time, HOTEL will seek to acquire for the Customer the nearest possible equivalent standard room at no extra cost. If HOTEL cannot offer the Customer the reserved room or another of equivalent standard room in the agreed manner, the Customer is entitled to a refund of the payments made. HOTEL shall immediately notify the Customer of any revisions in respect to the reservation on the contact information provided. The notification is delivered to the Customer on the contact details provided during booking.

In all cases, the liability of HOTEL is limited to the reimbursement of the price paid by the Customer.

AHOP's Responsibility

Once the Customer has paid the reservation in full to AHOP, AHOP is responsible to settle the paid amount to HOTEL according to the contractual terms between HOTEL and AHOP.

Other terms and conditions

The above described conditions do not undermine the Customer's rights based on current imperative consumer protection legislation.

HOTEL reserves the right to change these Booking Terms and Conditions. HOTEL aims to inform of changes before they come into force on its website or through otherwise adequate means. The Customer is obliged to ensure that he/she is familiar with the current version of the Booking Terms and Conditions prior to accepting the reservation.